Synthese van mijn basistekst + Powerpoint

Synthese van mijn basistekst

Probleem vooraf/ besluitvorming

Besluitvormingen zijn zeer belangrijk bij het bestrijden van rampen. De dag van vandaag is er een tekort aan slagvaardigheid en effectiviteit doordat de verhoudingen en de verantwoordelijkheden van de actoren onduidelijk zijn. De actoren hebben namelijk elk hun eigen doelstellingen bij een ramp en hinderen elkaar zonder het echt te beseffen. Er is geen communicatie waardoor de complexe besluitvorming in een vertraagd stadium terecht komt. Om al deze problemen achterwege te kunnen laten en de mensen een betere veiligheidszorg te geven, heeft men al beroep gedaan op het fasenmodel, stromenmodel en het rondenmodel.

Fasenmodel

Het fasenmodel is veruit het bekendste en meest gebruikte besluitvormingsprincipe van allemaal. De besluitvorming bij dit model is opgebouwd rond een centraal besluit dat zich in een aantal fasen voltrekt. Een ander aspect uit dit model is de volgtijdelijkheid, elke volgende fase volgt de vorige op. Vooraleer deze fase van start kan gaan moet het eerst in verschillende fragmenten worden opgedeeld.

Stromenmodel

Bij het stromenmodel gaat men uit van het ontkoppelen van het doen en laten van een deelnemer. Besluitvorming vindt plaats wanneer drie steeds wisselende stromen bij elkaar komen. Het is hier dus duidelijk dat de gelijktijdigheid een belangrijke rol speelt bij dit model. Het stromenmodel is gebaseerd op objectieve kenmerken zoals bv. problemen, oplossingen en deelnemers.

Rondenmodel

Het rodenmodel is zeer efficiënt omdat het enkele kenmerken van het stromenmodel heeft gecombineerd met andere kenmerken van het fasenmodel. Dit model is voornamelijk gebaseerd op de subjectieve kenmerken die actoren aan problemen en oplossingen meegeven. In een rondenmodel gaat het in de eerste plaats niet om het besluit dat wordt gevormd maar om actoren die een bepaalde rol spelen in een dossier. Besluitvorming bekomt men door strategie, inzicht, een bepaalde rol en wederzijdse afhankelijkheid met elkaar te combineren. Om tot finale besluitvorming te komen, is een wisselwerking tussen de verschillende actoren verreisd. Voor het ordenen van besluitvorming worden, nogal logisch, ronden gebruikt. In deze ronden worden nauwkeurig de begin-en eindsituatie beschreven en worden er al beslissingen voorgesteld.

Om deze tekst extra geloofwaardigheid mee te geven hebben de specialisten, Peter Marks en Robin Blokland, drie projecten uitgevoerd. Met deze projecten willen de schrijvers aantonen dat verantwoordelijkheden en verhoudingen wel degelijk een rol kunnen spelen op vlak van effectiviteit en slagvaardigheid bij het bestrijden van een ramp.

Deze drie projecten moesten voldoen aan vijf criteria:

  • Onderwerp brandweerzorg of rampenbestrijding
  • Het moet zich afspelen op landelijk niveau
  • Het moet plaatsgevonden hebben in het afgelopen decennium
  • Het moet passen binnen complexe besluitvorming
  • Het moet toegankelijke informatiebronnen hebben

De drie projecten waren de volgende:

  • Project Verankering Kwaliteitszorg

De bedoeling van dit project is om een haalbaar voorstel te ontwikkelen gericht op het structureel verbeteren van de kwaliteitszorg bij de brandweer. Uiteindelijk is er een kwaliteitszorgsysteem voor de brandweer ontwikkeld.

  • Project Brandweerduiken

De bedoeling was om de Arbo-regelgeving te wijzigen en toepasbaar te maken. Uiteindelijk is er een herziene circulaire verstuurd naar alle gemeenten.

  • Project Multidisciplinaire Referentiekaders

De bedoeling was om een scheiding van ontwikkeling kwaliteitszorgsysteem rampenbestrijding en ontwikkeling multidisciplinaire referentiekaders. Men wil hier dus gewoon tot kwaliteitsnormen voor de rampenbestrijding komen. Uiteindelijk is het project vertraging opgelopen en loopt het nog steeds.

Deze projecten hebben ertoe bijgedragen dat er een Veiligheidskoepel is ontstaan. De Veiligheidskoepel is een organisatie die ervoor zorgt dat de diensten met elkaar in contact staan en dus ook met elkaar communiceren.

Powerpoint

De hierbij horende PowerPoint vindt u hier