Politie

De Belgische politie organisatie is geënt op twee politieniveaus: het federale niveau en het lokale niveau.Deze twee politieniveaus werken autonoom en zijn elk afhankelijk van hun eigen overheden.De lokale politie en de federale politie verzekeren samen de geïntegreerde politiezorg. Zij zijn complementair en via een nauwe samenwerking trachten zij bij te dragen tot de veiligheid van het land en de vrijwaring van de democratie. De politiezones vormen het lokale niveau. Een politiezone bestaat uit één of meer gemeenten. De lokale politie verzekert de “basis politiezorg”. Concreet wil dat zeggen dat elke zone minstens zes basistaken moet uitvoeren: wijkwerking, onthaal, interventie, politionele slachtofferbejegening, lokale opsporing en de handhaving van de openbare orde. Zij moet ook sommige politietaken van federale aard verzekeren. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de ordehandhaving bij grote manifestaties of nog, tijdens voetbalwedstrijden. De lokale politie is samengesteld uit 195 politiezones die verspreid zijn over het gehele grondgebied en telt ongeveer 33000 personeelsleden. Op het federale niveau, zorgt één politie, de federale politie, voor de gespecialiseerde politiezorg. Ze vervult gespecialiseerde opdrachten van gerechtelijke politie en van bestuurlijke politie. Ze verzekert ook “bovenlokale” opdrachten en geeft steun aan de lokale politie. Zij omvat zowel operationele (vb. gerechtelijke politie, wegpolitie, spoorwegpolitie, ruiterij, luchtsteun en hondensteun) als administratieve diensten (vb. human resources en materiële middelen). Inzake gerechtelijke politie houdt de federale politie zich o.a. bezig met prioritaire fenomenen van georganiseerde en zware criminaliteit, zoals de criminaliteit tegen personen (vb. mensenhandel en –smokkel, drugs, enz.) de criminaliteit tegen goederen (vb. gewapende en georganiseerde diefstal, car- en homejacking), de economische en financiële delinquentie (vb. witwassen). Inzake bestuurlijke politie verzekert de federale politie o.a. de politie op de autosnelwegen, de scheepvaartpolitie, de spoorwegpolitie, de luchtvaartpolitie en de controle aan de Schengen-buitengrenzen. Zij voert ook gespecialiseerde beveiligingsopdrachten uit, zoals escortes van waardetransporten en de bewaking van de Koninklijke familie. Inzake operationele steun verschaft de federale politie o.a. steun aan de bestuurlijke overheden en aan lokale politiediensten, bijvoorbeeld door gespecialiseerd materieel en personeel (helikopters, honden, enz.) ter beschikking te stellen voor ordehandhaving. De federale politie bestaat uit ongeveer 13.000 personeelsleden, die verdeeld zijn over één Commissariaat-generaal en drie Algemene directies.