Artikelsynthese

Hier vind je de synthese van het artikel en een kleine PowerPoint die het artikel kort en bondig samenvat.

Synthese van het artikel

Al sinds de midden jaren negentig is het bij ons in België mogelijk om gratis technopreventief advies aan te vragen. Dit komt erop neer dat een adviseur de woning komt adviseren en aanbevelingen doet om inbraken tegen te gaan. Of deze aanbevelingen doorgevoerd worden hangt af van de eigenaar van de woning. Dit artikel handelt over een grote rondvraag die gedaan is naar de bekendheid en tevredenheid rond dit technopreventief advies. Nu lijken de resultaten er echter op te wijzen dat bepaalde bevolkingsgroepen, zoals laaggeschoolden, huurders en appartementsbewoners uit de boot vallen voor dit advies.

Woninginbraken is al geruime tijd een prioriteit in de West-Europese landen en dat is ook zo in België. Dit fenomeen wordt tegengegaan op verschillende manieren maar uit een recente bevraging blijkt toch dat dit probleem resoluut onuitroeibaar blijkt. Het is aan de burgers om zelf zoveel mogelijk maatregelen te treffen om woninginbraken te weren. De Belgische Overheid komt hen hier tegemoet in de vorm van gratis technopreventief advies dat iedereen kan aanvragen. Zowel slachtoffers als niet-slachtoffers. Nu is de vraag hoe het komt dat dit zo’n groot probleem blijft. Dit wordt in het artikel onderverdeeld in 2 zaken:
- Herhaald slachtofferschap en risicobesmetting
- Sociaal Economische Status

Herhaald slachtofferschap wijst erop dat woningen kwetsbaar worden na een eerste inbraak. In de eerste twee maanden na de inbraak ligt de kans op een tweede inbraak wel twee tot twaalf maal zo hoog als voorheen. Maar een inbraak in een woning brengt niet alleen gevaar voor de eigen woning maar ook voor de omliggende woonsten met zich mee. Dit fenomeen wordt risicobesmetting genoemd. De huizen in de directe nabijheid van een woning waar recent werd ingebroken, lopen ook een groter risico. De kans dat in de omgeving wordt ingebroken stijgt mee met de kans op herhaald slachtofferschap.

Ook de sociaal economische status speelt een rol bij woninginbraken en vooral bij technopreventie. Technopreventief advies is gratis voor iedereen maar niet iedereen kan elke aanbeveling uitvoeren. Plaatsen zoals duurdere wijken waar het minder aantrekkelijk is om te gaan inbreken zorgen ervoor dat er een verplaatsingseffect optreedt richting andere buurten. Deze kunnen een verscheidenheid aan oorzaken hebben waarom technopreventie daar niet of maar gedeeltelijk wordt uitgevoerd. Het gaat hier om bijvoorbeeld laaggeschoolden die de kosten niet kunnen betalen of huurders die er de moeite niet van inzien.

De resultaten van de bevraging tonen aan dat van de volledige groep 30% alle advies heeft uitgevoerd. 53% heeft dit gedeeltelijk gedaan en 17% heeft (nog) niet het advies uitgevoerd. Deze laatste 70% gaf voor de meerderheid aan dat het advies niet (volledig) werd uitgevoerd omdat de kosten hiervoor te hoog waren. Wanneer we tussen gemeentes gaan vergelijken in verband met premies ziet men wel een interessante stijging. Daar voeren meer mensen wel volledig het advies uit en is de groep die het gedeeltelijk of niet doorvoerde veel kleiner. Het is dus wel te verwachten dat premies een belangrijke rol spelen binnen het al dan niet beveiligen van woonsten.

Uit de bevraging kwamen ook mening omtrent tevredenheid over het advies naar buiten. Bij personen bij wie de adviseur snel ter plekke kwam, ligt de tevredenheid hoger dan bij die waar het tot wel een maand duurde. Er werd ook gesproken over een verslag dat nadien al dan niet werd verkregen. Zij die na het bezoek een verslag kregen toegestuurd waren over het algemeen een pak tevredener dan zij die dit niet kregen toegestuurd.

Concluderend kunnen we stellen dat binnen technopreventie en technopreventief advies nog wel enkele zaken verbeterd kunnen worden om de verdeeldheid tussen bevolkingsgroepen meer weg te werken. Zo zouden premies ervoor kunnen zorgen dat meer mensen overgaan tot het beter beveiligen van hun woonst waardoor de slaagkansen voor criminelen meteen dalen. Ook het verkregen advies speelde een rol binnen de uitvoering van de maatregelen. Opvallend was dat mensen die een verslag ervan kregen tevredener waren over het advies. Maar bij sommigen blijft het probleem nog steeds dat ze denken dat hun woning veilig genoeg is.

PowerPoint

Hier kan je hem ook nog downloaden!